Privacy Verklaring

Caja&Co gevestigd te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Billitonstraat 189
3312 SC Dordrecht
+31 682257233

Caja Revenich is de Functionaris Gegevensbescherming van Caja&Co.
Zij is te bereiken via info@cajaco.nl.

1) Vastleggen van je gegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
– een online test invult
– een dienst of product aanschaft
– je aanmeldt voor de mailinglist
– een offerte of informatie aanvraagt
– het intakeformulier tbv coaching invult

2) Persoonsgegevens die wij verwerken

Caja&Co verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Informatie mbt eventuele specialistische behandeling of medicatie als je een coaching traject aangaat

3) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cajaco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caja&Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief, blog en/of reclamefolder
– Vaststellen van de meest optimale coaching aanpak
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Caja&Co analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Caja&Co verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5) Geautomatiseerde besluitvorming

Caja&Co neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caja&Co) tussen zit. Caja&Co gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Mailchimp; voor het vergaren en beheren van namen en emailadressen met als doel gerichte en geautomatiseerde emailmarketing te kunnen verrichten.
– Outlook mail; voor het beheren van emailadressen om emails te kunnen ontvangen en versturen.
– Clientsysteem van OnzeCoach; voor het maken van afspraken met coachklanten aangemeld bij OnzeCoach. Voor het houden van evaluaties van coachgesprekken.

6) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caja&Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 2 > Bewaartermijn maximaal 1 jaar nadat dienstverlening is afgerond.

7) Delen van persoonsgegevens met derden

Caja&Co verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caja&Co gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@cajaco.nl.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cajaco.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Caja&Co zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Caja&Co wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caja&Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@cajaco.nl.